Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden
Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en gebruik maken van deze website,
gaat u ermee akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan onze Gebruiksvoorwaarden.


Auteursrecht

Alle inhoud op deze site is eigendom van Gluon Engineering of derden die ons toestemming
hebben gegeven om hun inhoud te publiceren. Geen enkele inhoud op deze site mag worden
gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gluon Engineering. Lees voor
meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden.


Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.
Hoewel Gluon Engineering de informatie op deze website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen aan deze informatie geen rechten worden
ontleend. Lees voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden.


Privacy
Alle persoonlijke gegevens die actief door bezoekers van deze website worden verstrekt om
informatiemateriaal te ontvangen, worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.
Gebruiksvoorwaarden
Deze Gluon Engineering Website (hierna: de “Website”) wordt u aangeboden door Gluon
Engineering. Uw toegang tot en gebruik van deze Website en/of specifieke inhoud, gegevens,
materiaal of informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen,
afbeeldingen, links en ander materiaal (hierna: de “inhoud”) opgenomen in, of beschikbaar
gesteld via deze Website, zijn onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door
deze Website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk deze
gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle volgende gebruiksvoorwaarden, dient
u deze Website niet te bezoeken of te gebruiken.De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen
tijde door
Gluon Engineering worden gewijzigd. Gluon Engineering behoudt zich bovendien het recht
voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Website of de inhoud ervan
stop te zetten en/of te wijzigen. Eventuele gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van
toepassing bij publicatie ervan. Door de Website te blijven bezoeken of gebruiken na
publicatie van gewijzigde voorwaarden, wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden te
hebben aanvaard. Gluon Engineering adviseert u om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig
te controleren. Bij het creëren van de Website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Hoewel Gluon Engineering alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website
juist en volledig is, kan Gluon Engineering dit niet verklaren of garanderen. Evenmin kan
Gluon Engineering verklaringen of garanties geven met betrekking tot de bruikbaarheid,
tijdigheid, veiligheid of vrijheid van fouten van de Website of dat het resultaat dat kan worden
verkregen uit het gebruik van de Website (inclusief de inhoud ervan) correct, volledig,
nauwkeurig en betrouwbaar is of anderszins aan uw vereisten zal voldoen. Bovendien kunnen
aan de Website of de inhoud ervan geen rechten worden ontleend.
Gluon Engineering wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, in welke vorm dan ook, die
voortvloeit uit het gebruik (op welke wijze dan ook) van deze Website of de inhoud ervan of
voor onderbrekingen of het optreden van downtime in het aanbod van de Website. Evenmin
kan Gluon Engineering garanderen dat de Website of de inhoud ervan of enige elektronische
communicatie die door Gluon Engineering wordt verzonden, vrij zal zijn van virussen of
andere schadelijke elementen. Alle informatie op de Website wordt verstrekt “zoals deze is”
en “zoals beschikbaar is”.
Gluon Engineering sluit hierbij uitdrukkelijk, voor zover toegestaan door de wet, alle
verklaringen of garanties uit, van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief
garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of met
betrekking tot de bruikbaarheid van deze Website of de inhoud ervan. Elk gebruik van de
Website of de inhoud ervan is volledig voor uw eigen rekening en risico. U gaat ermee
akkoord Gluon Engineering te vrijwaren en Gluon Engineering te vrijwaren van en tegen alle claims
(door derden) die op enigerlei wijze verband kunnen houden met de Website, de inhoud ervan
of enig gebruik ervan. Alle informatie en rechten met betrekking tot of voortvloeiend uit deze
Website of het gebruik ervan berusten bij Gluon Engineering of bij derden die hebben ingestemd 

met publicatie op deze Website. Door de Website te bezoeken, gaat u ermee akkoord geen enkel

deel van de Website of de inhoud ervan te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, af te beelden,

te publiceren, te verkopen of te linken, of om daarvan afgeleide werken te genereren of te gebruiken, 

behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gluon Engineering. Persoonsgegevens worden
in de Europese Unie beschermd onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom
worden alle gegevens die wij over bezoekers bewaren, verwerkt binnen de wet. Wij bewaren
bezoekersgegevens niet langer dan nodig is om te kunnen reageren op een bepaalde gestelde
vraag.

 

 

 

English

 
 

Disclaimer


Terms of Use

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website you are agreeing to
comply with and be bound by our Terms of Use.
Copyright
All content on this site is property of Gluon Engineering or third parties who have given us
permission to publish their content. No content on this site may be used without prior written
permission from Gluon Engineering. For more information please read our Terms of Use.


Liability
The content of this website is for general information purposes only. Although Gluon
Engineering has compiled the information on this website with the utmost care, no rights can
be derived from this information. For more information, please read our Terms of Use.

Privacy
Any personal details actively provided by visitors to this website in order to receive
information material will be used solely for that purpose.

Terms of Use
This Gluon Engineering Website (hereinafter: the “Website”) is offered to you by Gluon
Engineering. Your access to, and use of this Website and/or specific contents, data, material
or information, including, but not limited to, text, pictures, images, links and other material
(hereinafter: the “content”) contained in, or made available via this Website, are subject to the
conditions for use set forth below. By accessing or using this Website you explicitly accept
these conditions for use. If you do not agree to all of the following conditions for use, you
should not visit or use this Website.
The conditions for use may be amended by Gluon Engineering at any time. Gluon
Engineering furthermore reserves the right to at any time and without prior notice discontinue
and/or alter the Website or its content. Any amended conditions for use shall apply upon
publication thereof. By continuing to visit or use the Website after publication of amended
conditions, you will be deemed to have accepted these amended conditions. Gluon
Engineering advises you to regularly check these conditions for use.
The greatest possible care has been taken in the creating of the Website. Although Gluon
Engineering makes every effort to ensure that the content of the Website is accurate and
complete, Gluon Engineering cannot represent or warrant this. Neither can Gluon Engineering
make any representations or warranties concerning the Website’s operability, timeliness,
security or freedom from errors or that the result which may be obtained from the use of the
Website (including its content) is correct, complete, accurate and reliable or otherwise will
satisfy your requirements.
Furthermore, no rights may be derived from the Website or its content. Gluon Engineering
explicitly disclaims any liability in whatever form arising from the use (in any way
whatsoever) of this Website or its content or for interruptions or the occurrence of downtime
in the provision of the Website. Neither can Gluon Engineering guarantee that the Website or
its content or any electronic communication transmitted by Gluon Engineering will be free
from viruses or other harmful elements. All information contained in the Website is provided
“as is” and “as is available”.
Gluon Engineering hereby explicitly excludes, to the fullest extent permitted by law, all
representations or warranties, of whatever nature, express or implied, including warranties of
merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or concerning the
operability of this Website or its content.
Any use of the Website or its content is entirely at your own expense and risk. You agree to
indemnify Gluon Engineering and hold Gluon Engineering harmless from and against all
claims (by third parties) which may in any way be connected with the Website, its content or
any use of the same.
All information and rights relating to or arising from this Website or the use of the same are
vested in Gluon Engineering or in third parties who have agreed to publication on this
Website. By visiting the Website you agree not to change, copy, distribute, transmit, depict,
publish, sell or link through any part of the Website or its content, or to generate or use work
derived from the same, except with the prior written approval of Gluon Engineering.
Personal data is protected in European Union under the Data Protection Act. Therefore any
data held by us on visitors is processed within the law. We will not hold visitor data any
longer than is necessary for us to respond to a particular query placed.